Územní plán obce Bratřínov

Obec Bratřínov má zpracován územní plán obce se stavební uzávěrou do roku 2020.

Kontaktní informace

Veškeré potřebné kontaktní informace naleznete zde

 Zastupitelstvo obce

Starostka

Dagmar Holková

Místostarosta

Rober Juliš

Zastupitel obce

Jana Dufková

Zastupitel obce

Lenka Svobodová

Zastupitel obce

Václav Šťástka

Zastupitel obce

Zuzana Rychlovská

Zastupitel obce

Pavel Procházka

Vznik a zánik obcí (měst) v současném právním řádu České republiky upravuje zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem1), je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.2) Obec je současně právnickou osobou. 3)Každá obec má svůj obecní úřad4) – v naší obci je to Obecní úřad Bratřínov.
  1. zákon č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky, čl. 101 odst. 1)
  2. zákon č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích, § 2 odst. 1)
  3. zákon č. 40/1964 Sb. [občanský zákoník, § 18 odst. 1, písm. c)]
  4. zákon č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích, § 5 odst. 1)
Zpravodaj