Dětské hřiště

provozní řád je k dispozici níže ke stažení a je vyvěšen na vstupní bráně areálu.

Dětské hřiště hřiště je certifikováno dle ČSN EN 1177, slouří ke hrám a sportovnímu vyžití dětí a mládeže. Herní prvky jsou určeny dětem od 3 do 14 let. Přístup dětí do 6-ti let je povolen pouze v doprovosu osoby starší 18-ti let. Za bezpečnost dětí na hřišti zodpovídají jejich zákonní zástupci

Provozní doba

květen - září

Pon
8:00-21:00
Úte
8:00-21:00
Stř
8:00-21:00
Čtv
8:00-21:00
Pát
8:00-21:00
Sob
8:00-21:00
Ned
8:00-21:00
říjen - duben pouze do 19:00

Důležitá telefonní čísla

112 - Tísňová volání

158 - Policie

156 - Městská policie

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

V celém prostoru dětského hřiště je zákaz:

 • Kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek
 • manipulace s otevřeným ohněm
 • přinášet na dětské hřiště zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
 • vstup se psy a jinými zvířaty
 •  jízdy na kole
 • vjezdu motorových vozidel s vyjímkou obsluhy
 • poškozování zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleně, pokud je součástí dětského hřiště
 • odkládání a vyhazování odpadků mimo místa k tomu určená a znečisťování hřiště a jeho okolí
 • stanování a nocování
 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště
 • Používat zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání

Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění , že je stavem dětského hřiště a pískoviště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

Vstup na dětské hřiště je zákazán:

 • pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrh namrzlý nebo na něm zjistíte závadu
 • Pokud se na ploše hřiště nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví
 • v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. Zimní údržba zpevněné plochy, která je součástí dětského hřiště není prováděna. Vstup v tomto období je na vlastní nebezpečí.

Tenis, nohejbal a badminton

 

K dispozici je tenisový kurt a víceúčelové hřiště pro nohejbal, volejbal nebo badminton. V areálu také naleznete malé fotbalové hřiště, ohniště a malé pódium.

 

Provozní řád tenisového kurtu:

 1. Vstup na nohejbalové hřiště
  • Používání nohejbalového hřiště je povoleno pouze se svolením správce hřiště pana Jaroslava Sellnera, telefon 728 338 889, který předá klíč a zapíše uživatele do provozního sešitu.
  • Zapsaný uživatel odpovídá za stav hřiště do jeho předání správci
  • Rezervaci nohejbalového hřiště je možné provést u správce
  • Hrací doba na hřišti je stanovena na 90 minut včetně úklidu
 2. Práva a povinnosti návštěvníků
  • Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu všech míst a zařízení nohejbalového hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních
  • Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti
  • Vstupovat na hřištěje dovoleno pouze v obuvi s hladkou podrážkou, která povrch hřiště neponičí (ne v kopačkách)
  • Uživatel kurtu je povinen před započetím hry pokropit kurt (dle potřeby)
  • Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech v prostorách nohejbalového hřiště. Předměty zde nalezené je nálezce povinen odevzdat správci
  • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinnou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob
  • Přání a stížnosti týkající se provozu hřiště, mohou návštěvníci uplatnit u správce, nebo přímo u provozovatele
  • Každý hráč je povinen po ukončení hry uklidit nohejbalové hřiště
 3. Zakázané činnosti v areálu
  • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
  • Přísný zákaz kouření
  • Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod
  • Vodit na kurt psi, kočky a jiná zvířata
  • Vjíždět na kurt na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.

Návštěvník vstupem na hřiště souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu

Zpravodaj