SDH Bratřínov

SDH mají svou vlastní webovou prezentaci na http://sdhbratrinov.webnode.cz/

Historie sboru

1920   -   2010

V roce 2010 oslavil SDH Bratřínov již 90 let svého trvání.

Před 90ti lety byl 20. ledna v hostinci U Dvořáčků  založen sbor dobrovolných hasičů. Sbor byl zařazen do tehdejší župy Kazín, do které patřily všechny okolní sbory okresu Zbraslav. Zakládajícími členy byli: Holinka J. – hostinský, Holinka J. – penzista, Rambousek F., Rousek J. – rolníci, Staněk A. – mlynář, Ježdíková A., Moravcová M., Sojková M. – rolnice.

Obětavost a nezištná pomoc sousedovi v těžké chvíli je myšlenkou hasičského hnutí. V průběhu uplynulých devadesáti let se všichni naši členové snažili tuto představu naplňovat.

Činnost sboru byla zaměřena na ochranu osob a majetku při živelných událostech. První výbavou sboru byla ruční čtyřkolová stříkačka, která byla pořízena v roce 1921. Dvanácti členné družstvo bylo vybaveno obleky s opasky, přilbami, pracovními sekerkami a požárními žebříky.

Jak běžel čas, vylepšovala se hasičská technika, SDH získal prostory pro hasičskou zbrojnici, měnili se členové, ale motto zůstalo stejné: „Pomáhej druhým, když je toho zapotřebí.“

Nedílnou součástí činnosti sboru jsou různé soutěže a  kulturní akce, které stmelují členy sboru a dávají dohromady nenásilnou formou i další občany. V dnešní chaotické, uspěchané a odosobnělé době je tento fakt velkou vzácností. Muži i ženy ze sboru jsou aktivní při brigádách a akcích, které vedou ke zvelebení obce.

Máme obrovskou radost z toho, že některé bratřínovské děti cvičí pod hlavičkou SDH Sloup. Věřím, že se nám bude i v příštích letech dařit naplňovat hasičskou ideu.

Jedna z nejkrásnějších a nejhumánnějších lidských vlastností je pomoc v těžké chvíli svému bližnímu - sousedovi. Jistě i tato myšlenka byla u zrodu dobrovolného hasičského sboru v Bratřínově. Ustavující schůze se konala dne 20.ledna 1920.

Za uplynulá léta bohudík dochází k požárům jen zřídka. V roce 1990 vznikl požár pole obilí u Průhonu neopatrností malých dětí.
Další případ se váže k roku 1992, kdy došlo v obytném domě ke samovznícení briket.

V posledních letech se požárům předchází organizovanou prevencí a hasiči se mouhou věnovat více brigádní činnosti pro zvelebení obce nebo práci s dětmi. (organizování Dnů dětí, Mikulášských apod.)

Hasičský sbor si již od dávných dob svého založení určil za cíl své činnosti pomoc lidem v tísni, při živelných pohromách i osobních tragediích, ochranu majetku státního i soukromého. Členové sboru často při své práci nasazují život a riskují své zdraví. Je to činnost záslužná a hodná ocenění zejména proto, že ji dělají dobrovolně ve svém volném čase bez jiných nároků na ocenění - jen pro dobrý pocit z vykonané práce pro správnou věc. Za to jim patří obdiv a poděkování.

Zpravodaj